OPCJE WSPÓŁPRACY

JEDNORAZOWA PORADA

Spotkanie dotyczu0105ce konkretnego zagadnienia/wnu0119trza.

PROJEKT KONCEPCYJNY

 • Spotkanie lub wycena drogu0105 elektronicznu0105
  Koszt wykonania projektu okreu015blany jest na podstawie rzutu pomieszczeniau00a0lub wizyty wu00a0miejscu inwestycji .
 • Inwentaryzacja
  Pomiary, inwentaryzacja pomieszczeu0144, fotografie su0142uu017cu0105ce dokumentacji oraz rozmowa na miejscu inwestycji, pozwalaju0105cau00a0u00a0poznau0107 potrzeby i oczekiwania Inwestora.
 • Opracowanie koncepcji
  Przygotowanie maksymalnie do 3 koncepcji uku0142adu00f3w funkcjonalnych wnu0119trz w postaci rzutu00f3w. Wizualizacje wnu0119trz prezentuju0105ce rozwiu0105zaniau00a0zastosowane we wnu0119trzach.

u00a0

PROJEKT WYKONAWCZY

Kontynuacja prac projektowych nad koncepcju0105.u00a0Przygotowanie kompletu rysunku00f3wu00a0 niezbu0119dnych do realizacji projektu, zawieraju0105cych:

 • koncepcja, oraz projekt ewentualnych zmian
 • projekt ustawienia mebli oraz rozmieszczenia urzu0105dzeu0144 hydraulicznych
 • projekt ou015bwietlenia u2014 wytyczne dla elektryka, dobu00f3r opraw
 • projekt sufitu00f3w
 • projekt podu0142u00f3g u2014 zestawienie materiau0142u00f3w
 • projekt u2014 dobu00f3r kominku00f3w, drzwi wewnu0119trznych i innych elementu00f3w stau0142ych wyposau017cenia wnu0119trz
 • projekty u0142azienek u2014 zestawienia materiau0142u00f3w (glazury, sanitariaty, baterie)
 • rysunki dotyczu0105ce sposobu wykou0144czenia u015bcian u2014 rozwiniu0119cia u015bcian
 • dobu00f3r mebli
 • projekt aranu017cacji okien i dekoracji
 • zestawienie materiau0142owe,u00a0wyposau017ceniau00a0orazu00a0adresu00f3w dostawcu00f3w uu017cytych materiau0142u00f3w.

* u00a0Prace nad projektem wykonawczym rozpoczynaju0105 siu0119 po uzgodnieniu wszelkich zagadnieu0144u00a0z Inwestorem.

NADZORY AUTORSKIE

Przeprowadzane na u017cyczenie Inwestora lub zgodnie z ustaleniami podczas poszczegu00f3lnych etapu00f3w prac wykou0144czeniowych.u00a0

WIZYTY W SKLEPACH

Wizyty w branu017cowych sklepach wspu00f3lnie z Inwestorem wykonywane na u017cyczenie lub zgodnie z ustaleniami, maju0105 na celu poznanie i wybu00f3r konkretnych elementu00f3w wykou0144czeniowych lub wyposau017cenia wnu0119trz.